B2C Portal

Portal Kasica Brojalica

B2B Portal

Portal za dobavljače

Kasica Brojalica

  • Gomex Kontakt telefon0800 100 123

  • GOMEX Facebook

    GOMEX Instagram

Obaveštenje o obradi i zaštiti podataka o ličnosti

Rukovalac: DOO GOMEX ZRENJANIN, MILETIĆEVA 27 A, e-mail:kontakt@gomex,rs,  tel: 023-315-02-30

Lice za zaštiti podataka o ličnosti: Mara Azarija, Zrenjanin, Beogradski put bb, 066-8584613, e-mail: mara.azarija@gomex.rs

SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se Lica koja konkurišu za posao (u daljem tekstu: Lica) kod DOO GOMEX ZRENJANN (u daljem tekstu: Rukovalac) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti Lica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („SL.glasnik  RS” br. 87/2018) (u daljem tekstu: ZZPL)

Servis  za Lica koji traže posao se nalazi na Internet adresi  www.gomex.rs

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti zaštiti podataka o ličnosti fizičkih lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, molimo Vas da pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa podacima o ličnosti koje najčešće obrađujemo, svrsi obrade, ko ima pristup Vašim podacima, sa Vašim pravima u pogledu obrade Vaših podataka o ličnosti. DOO Gomex Zrenjanin vodi računa o zaštiti Vaših podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve, kao i dodatne informacije o pravima o zaštiti Vaših podataka možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu: kontakt@gomex.rs.

PRAVNI OSNOV OBRADE

Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti je ugovor, tj. radnja koja prethodi potencijalnom zaključenju ugovora o radu, ili ugovoru o drugoj vrsti radnog angažovanja kod Rukovaoca.

 

SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Obrada Vaših ličnih podataka se javlja u procesu zapošljavanja.

Podaci koje najčešće obrađujemo su: ime i prezime, datum rođenja, fotografija, e-mail, broj telefona, zanimanje, obrazovanje, državljanstvo, podaci o obrazovanju, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o znanju i veštinama itd. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih ličnih podataka koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke.

Sve podatke koje tražimo od Vas, prikupljamo za tačno određenu ili potencijalnu svrhu zapošljavanja odnosno drugog vida radnog angažovanja kod Rukovaoca.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja navedene svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Izuzetno, Vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

NAŠ LEGITIMNI INTERES

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu legitimnog interesa i to samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. 

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL. 

VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

1) TRANSPARENTNOST: Transparentno Vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te Vam pružamo sve ostale informacije relevantne za obradu Vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi

3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se Vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da Vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Bitno je da Vas informišemo da ukoliko želite brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost neophodno je da nam se obratite pismeno na adresu DOO GOMEX ZRENJANIN, Miletićeva 27a, ili na e-mail adresu: kontakt@gomex.rs kako biste ostvarili pravo na brisanje. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu nekih Vaših podataka o ličnost kako bi izvršili svoje zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni. 

5) PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas  da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (i) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao Rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

7) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko ste dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom Vaših podataka o ličnosti. Pristanak možete da opozovete u svakom trenutku, dostavljanjem opoziva u pismenoj formi DOO Gomex Zrenjanin na adresu:  Beogradski put BB 23000 Zrenjanin, ali opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

U Zrenjaninu 21. avgust 2019. godine

DOO GOMEX ZRENJANIN